YASİN, MÜLK, AMME, VAKIA, FETİH, CUMA, TİN SURELERİ ve ESMA ÜL HÜSNA
 

Tin suresi kötü huyları olanların okuması gereken bir suredir. Kötü huylardan kurtarır.

TİN SURESİ

Türkçe Okunuşu
Bismillahirrahmanirrahim
 

Vettini vezzeytûn
ve duri sinin
ve hâzel beledil emin
legat halegnel insane fi ehseni tagvim
sümme radetnahu esfele safilin
illellezine amenu ve amilussalihati felehum ecrun ğayru memnun
fema yükezzibuke ba’dû biddin
eleys allahu bi ehkemil hakimin
 

Meali:
Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla
1.İncire ve zeytine andolsun,
2.Sina dağına,
3.Ve şu emin beldeye (güvenilir şehre).
4. Doğrusu, Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık.
5.Sonra aşağıların aşağısına çevirdik.
6.Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka; onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır.
7.Öyleyse bundan sonra, hangi şey sana dini yalanlatabilir?
8.Allah hükmedenlerin hakimi değil midir?

 

Esma ül Hüsna

ALLAH CC SIFAT İSİMLERİNDEN BAZILARI

 

Allah cc

"O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek bir Allah'tır.
er-Rahman

":Esirgeyici,bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden(dünyada)
er-Rahim

":Bağışlayıcı,sevdiklerine ve müminlere merhamet eden(ahirette)
el-
Melik

":Mülkün sahibi,mülk ve saltanatı devamlı olan.
el-
Kuddüs

":Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.
el-
Selam

":Her çeşit afet ve kederlerden emin olan.
el-
Mü'min

":Kullarına emniyet veren.Kendinin ve peygamberlerinin dogrulugunu
ortaya koyan,kullarına yaptıgı vadinde sadık.
el-
Müheymin

" Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden,her şeyi gözetip koruyan.
el-
Aziz

":İzzet sahibi,maglup edilmesi imkansız olan,her şeye galip olan.
el-
Cabbar

Azamet ve kudret sahibi,istediğini mutlak yapan,dilediğine muktedir olan.
el-
Mütekebbir

":Ululuk sahibi,her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.
el-
Halik

":Her şeyin varlığını ve gecireceği halleri takdir eden,yaratan,yoktan vareden
büyüklükte eşi olmayan.
el-
Bari

:Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan.
el-
Musavvir

:Tasvir eden ,her şeye bir şekil ve hususiyet veren.
el-
Gaffar

Kullarının günahını örten,magfireti çok,günahları bağışlayıcı.
el-
Kahhar

Her şeye,her istedigini yapacak surette,galip ve hakim.
el-
Vahhab

":Çok fazla ihsan eden,çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan.
18-"el-Rezzak

Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşilayan.
el-
Fettah

":Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran,darlıktan kurtaran.
el-
Alim

":Her şeyi en ince noktasına kadar bilen,ilmi ebedi ve ezeli olan.
el
-Kabıt

" Dilediğine darlık veren,sıkan,daraltan.
el-
Basit

" Dilediğine bolluk veren,açan,genişleten.
el-
Hafıd

Yukarıdan aşağıya indiren,alcaltan,dereceleri düşüren.
el-
Rafi

Yukarı kaldıran,yükselten,dereceleri yükselten.
el-
Muiz

":İzzet veren,aziz kılan.
el-
Müzil

":Zillete düşüren,hor ve hakir eden.
el-
Semi

Her şeyi işiten,kullarının niyazını kabul eden.
el-
Basir

Her şeyi gören.


el-
Hakem

Hikmet sahibi olan,yaptığı her işte hikmeti gözeten,hükmeden.
el-
Adl

" Son derece adaletli olan.
31-"el-
Latif

":En ince işlerin bütün inceliklerini bilen,lütuf ve ihsan sahibi olan.
32-"el-
Habir

":Her şeyi iç yüzünden,gizli tarafından haberdar olan.
33-"el
-Halim

":Yumuşak davranan,hilmi çok olan.
34-"el-
Azim

Pek azametli olan,yüce.
35-"el-Gafur":Çok bagışlayan,magfireti çok.
36-"el-Şekur":Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşilayan.
37-"el-
Aliyy

":Çok yüce.
38-"el-
Kebir

":Pek büyük.
39-"el-
Hafız

":Yapılan işleri bütün tavsilatıyla hıfzeden,her şeyi afad ve beladan koruyan.
40-"el-
Mukit

":Bilen,tayin eden.Her yaradılmışın rızkını veren.
41-"el-
Hasib

":Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi bilen. Mahlukatına kafi olan.
42-"el-
Celil

":Azamet sahibi olan,ululuk sahibi olan.
43-"el-Kerim

":Çok ikram edici
44-"el-
Rakib

".Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan.
45-"el-
Mucib

".Kendine yalvaranların isteklerini veren,duaları kabul eden.
46-"el-
Vasi

":Lütfu bol olan.
47-"el-
Hakim

":Emirleri,kelamı ve bütün işleri hikmetli,hikmet sahibi olan.
48-"el-
Vedud

":İyi kullarını seven,rızasına indiren ve sevilmeye layık olan.
49-"el-Mecid".Şanı,şerefi çok üstün olan.
50-"el-Bais".Ölüleri dirilten ,kabirlerden çıkaran.
51-"el-Şehid".Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.
52-"el-
Hakk

":Vacib'ul vücut olan,varlıgı hiç degişmeden duran.
53-"el
Vekil

":Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden.
54-"el-
Kaviyy

":Pek kuvvetli.
55-"el-
Metin

":Pek güclü.
56-"el-
Veliyy

" Seckin kullarının dostu.
57-"el-
Hamid

":Ancak kendine hamd edilen,bütün varlığın diliyle övülen.
58-"el-Muhsin":Namütanahi de olsa,bir bir herşeyin sayısını bilen.
59-"el-
Mubdi

":Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan.
60-"el-
Muid

":Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.
61-"el-
Muhyi

":İhya eden,dirilten,can bağışlayan,saglık veren.
62-"el-Mümit

":Canlı,bir mahlukatın ölümünü yaratan,öldüren.
63-"el-
Hayy

" Diri,tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.
64-"el-
Kayyum

":Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen,evveli olmayan.
65-"el-
Vacid

".istediğini,istediği vakit bulan.
66-"el-Macid

".Kadri ve şanı büyük,kerem ve müsemahası bol.
67-"el-Vahid

":Tek.Zatında,sıfatlarında,isimlerinde,efaili nde ortağı ve benzeri olmayan.
68-"el-Samed

":Her şey O na muhtac,fakat O hiç birşeye muhtac degil.
69-"el-
Kadir

":istediğini,istediği gibi yaratmaya muktedir olan.
70-"el-
Mukdedir

":kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.
71-"el-
Mukaddim

":İstediğini öne getiren,öne alan.
72-"el-Muahhir".İstediğini geri koyan,arkaya bırakan.
73-"el-
Evvel"

:Her şeyden önce var olan.
74-"el-Ahir":

Her şey helak olduktan sonra geri kalan.
75-"el-
Zahir":Varlığı sayısız delillerle açık olan.
76-"el-
Batın":Akılların idrak edemeyecegi yüceliği gizli olan.
77-"el-
Vali"

:Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başina idare eden.
78-"el-
Müteali":

Aklın mümkün gördüğü her şeyden,her halden pek yüce olan.
79-"el-
Berr":Kullarına iyilik ve ihsanı,nimetleri bol olan.
80-"el-
Tevvab":Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan.
81-"el-
Muntekım".Günahkarlara,adaletiyle,müstahak oldukları cezayı veren.
82-"el-
Afüvv".

Affeden,magfiret eden.
83-"el-
Rauf"

:Merhamet edici.pek şefkatli.
84-"
Malik'ül-Mülk":

Mülkün ebedi ezeli sahibi.
85-"
Zülcelali ve'l-İkram":

Hem azamet sahibi,hem fazlu kerem sahibi.
86-"el-Muksit":Hükmünde ve işlerinde adaletli olan.
87-"el-
Cami"

:İstediğini istedigi zaman istediği yerde toplayan.
88-"el-
Ganiyy":Çok zengin,hiç birşeye muhtac olmayan.
89-"el-
Mugni" Diledigine zenginlik veren müstagni kılan.
90-"
el-Mani"

:Bazı şeylerin meydana gelmesine müsade etmeyen,engelleyen.
91-"el-
Darr":

Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan,hüsrana ugratan.
92-"el-
Nafi":

Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan,faydalandıran.
93-"el-
Nur":

Alemleri nurlandıran,diledigine nur eden,nur olan.
94-"el
-Hadi":Hidayete kavuşturan,kulunu hayırla muvaffak kılan.
95-"el-
Bedi":

Örneksiz,misalsiz,acaip ve hayret verici alemler yaratan.
96-"el-
Baki":Varlıgının sonu bulunmayan,ebedi olan.
97-"el-
Varis":

Varlığı devam eden,servetlerin hakiki sahibi.
98-"el
-Raşit":

Bütün alemleri dosdogru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran.
99-"es-
Sabur":

Çok sabırlı olan,isyankarlardan acele intikam almayan.

 

 

 

 

 

 

AMME SURESİ TERCÜMESİ
1. Neyi sorusturuyorlar?..

2. O çok büyük haberi;

3. ki hakkinda bir türlü anlasamadilar!..

4. Ihtilâfa ne gerek var; yakinda her seyi bilecekler!..

5. Kesinlikle ve mutlaka bilecekler, anliyacaklar!..

6. Biz yeryüzünü yayilmis dösek;

7. Daglari da destek yapmadik mi?..

8. Sizi çiftler seklinde varettik.

9. Uykunuzu dinlenmeniz için olusturduk.

10. Geceyi örtü;

11. Gündüzü, geçiminizi temine vesile olsun diye yarattik!..

12. Üstünüze saglam yedi kat gök yayili.

13. Paril paril yanani varettik.

14. Bulutlardan bol bol yagmurlar indirdik;

15. Onlarla nebatlar;

16. Bol agaçli bag-bahçeler yetistirdik!..

17. Kesindir ki ayirim ve hüküm günü gelecektir.

18. Sûr üfürüldügü zaman, gruplar halinde geleceksiniz.

19. O gün, gök açilacak kapi kapi;

20. Daglar yürütülüp seraba dönecek;

21. Cehennem herkesin güzergâhinda olacaktir.

22. Ki azginlarin dönüp dolasip; varacaklari yerdir.

23. Orada nîce devirler kalacaklardir.

24. Orada serinlik ve içecek bir sey de tadamiyacaklar;

25. Ancak hamiym ve zehir gibi içecek nesne içebileceklerdir;

26. Yaptiklarinin neticesidir.

27. Çünkü onlar hesab görülecegini ummuyorlardir.

28. Bütün âyetlerimizi yalanliyorlardi.

29. Biz ise her seyi en ince bir sekilde kitapta zaptetmistik.

30. Tadin azabi, biz ancak azabinizin artmasina katkida bulunuruz, (deriz).

31. Süphesiz ki korunanlar için; Kurtulusa erme zamani..

32. Baglar-bahçeler;

33. gögüsleri tomurcuklanmis yasit esler;

34. pak kâseler vardir dolu dolu.

35. Orada bos lâf ve yalan duymazlar.

36. Bunlar rableri katindan, verdikleri hesabin karsiligidir.

37. O, göklerin ve yerin ve arasindakilerin rabbi olan Rahman’dir!.. O, varligi katinda kimsenin konusamiyacagidir.

38. RUH ve meleklerin saf saf duracagi o günde, Allâh’in izni olmadan hiç kimse konusamaz. izin alabilense gerçegi dilegetirir.

39. Bu hak olan ve kesinlikle gelecek olan gündür. Dileyen rabbine erdirecek yolu edinir.

40. Sizi, yakinda gelecek azab konusunda uyardik. O gün, kisi elleriyle meydana getirdiklerine bakar; gerçegi örtenler de, keske toprak olsaydim; der.

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Ve Sellem buyurdu ki: “Allah’ın en sevdiği dört söz şunlardır: Subhanallah, Elhamdulillah, La ilahe illallah ve Allahu ekber. Hangisiyle başlasan sakınca yok.”[1] Yine buyurmuştur ki:

“Muhakkak ki benim Subhanallah, Elhamdulillah, La ilahe illallah ve Allahu ekber demem, benim için üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha sevimlidir.”[2]

Sübhanallah: Yani; Allah’ı takdis ve tenzih etmektir. Tesbih, takdisi gerektirir. Tenzih; Allah Teala’yı ona layık olmayan her şeyden, ortaktan, çocuk ve eş edinmekten, mutlak olarak sonradan olma her şeyden berî bilmektir. Bu Allah Teala’dan başkası için uygun olmayan yüce bir zikirdir.

Elhamdulillah: Hamd’in anlamı kemaliyle övgüdür. Allah Subhanehu hamdin tamamına müstehaktır. En güzel isimler ve yüce sıfatlar O’nundur. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Ve Sellem buyurmuştur ki:

“Allah Teala bir kuluna nimet verir de kul “elhamdulillah” derse mutlaka bu aldığı şeyden daha üstünü ona verilir.”[3] İbn Abbas Radıyallahu anhuma dedi ki: “Elhamdulillah sözü; Allah’ın nimetini, hidayetini ve yaratmasını ikrar ederek şükretmek demektir.” Rasulullah Sallallahu Aleyhi Ve Sellem:

“Duaların en üstünü Elhamdulillah sözüdür”[4] buyurmuştur.

Yine Rasulullah Sallallahu Aleyhi Ve Sellem şöyle buyurmuştur: “Elhamdulillah mizanı doldurur, Sübhanallah ve Elhamdulillah sözleri göklerle ve yer arasını doldurur.”[5] Denildi ki: “Şayet bu ikisinin sevabının değerine cisim takdir edilse, göklerle yer arasını doldurur. Bu ikisinin faziletinin büyüklüğünün sebebi, “Subhanallah” sözünün Allah Teala’yı tenzihi ve “Elhamdulillah” sözünün de Allah Teala’ya muhtaçlığı ifade etmesidir.

La ilahe illallah: Yani hakkıyla mabud olan yalnız Allah’tır. Bu, tevhid kelimesi, İslamın ilk şartı ve zikirlerin en üstünüdür. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Ve Sellem şöyle buyurmuştur:

“En üstün zikir: La ilahe illallah’tır.”[6] Denildi ki: bu kelimede iki özellik vardır. Birincisi: bütün harfleri ecveftir. Yani söylenirken çıkış yerleri karındandır. Harflerinden hiçbiri be, fe, mim gibi mahreci dudak olan şefehî harflerden değildir. Bu da bunun ağızdan değil, ihlâs ile kalpten söylenmesine işarettir. İkincisi: Bütün harfleri noktasız harflerdir. Bu da Allah Teala’dan başka bütün mabudlardan tecerrüde işarettir.

Bu kelime nefiy ve ispattan ibarettir. “La ilahe” sözü Allah Teala’dan başkasından ulûhiyeti nefyetmek, “İllallah” sözü de Allah Azze ve Celle’nin ulûhiyetini ispat etmektir. Bu cümle, Allah Subhanehu dışında ibadet edilen her şeyi reddetmeyi ve zatıyla ibadete layık olanın sadece Allah olduğunu ispat etmeyi ifade eder. Bu yüzden bunu söyleyen kimsenin, söylediğinin gereği olarak fiilen reddetmesi ve Allah Azze ve Celle’nin hakkını söz ile ispat ettiği gibi fiili ile de ispat etmesi gerekir. Zira amaç dil ile söylemek değil, bilakis bu mübarek kelimenin kapsadığı manayı gerçekleştirmektir.

Bu kelimenin Müslümanların şuurunda bariz bir yeri vardır. Kul, bununla yaratıcısı Tebarek ve Teala’ya kulluğa layık hale gelir. Boyun eğiş ve Allah Azze ve Celle’yi yücelterek ikrar eder, nefsi bu kelime ile parlaklaşır, yaratıcısı Subhanehu ve Teala’ya bu kelimeyle bağlanır, kişi İslam’ını bununla ilan eder, âlemlerin rabbi olan Allah’a inanmaları bununla belirtilir, emrine itaat edenler, Allah’ın sağlam ipine sarılanlar, Allah’a itimad edenler ve işlerini Allah’a havale edenler bu kelimeyle ayrılır.

Allahu ekber: Yani; Allah Azze ve Celle’nin her şeyden büyük olduğunu söylemektir. Arap dilinde tazim ve yüceltme anlamında en son sınırdaki kelimenin Allahu ekber sözü olduğu söylenmiştir. Yani sıfat olarak her şeyden büyüktür. Şair der ki:

“Allah’ı her şeyden büyük ve ordularını en çok gördüm.”

Peygamber Sallallahu Aleyhi Ve Sellem namaza başlarken “Allahu ekber” derdi. Ömer b. el-Hattab Radıyallahu anh der ki: “Kulun Allahu ekber” demesi dünya ve içindekilerden hayırlıdır.”


-
[1] Müslim; Kitabu’l-Edeb

[2] Müslim; Kitabu’z-Zikr.

[3] Sahihu Süneni İbn Mace (3067)

[4] Sahihu Süneni’t-Tirmizi (2694)

[5] Müslim; Kitabu’t-Tahare.

[6] Sahihu Süneni’t-Tirmizi (2694

 

amenerresulü türkçe okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim
 

Amene'rrasülü bima ünzile ileyhi min Rabbihi velmüminun.

Küllün amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi la müferriku beyne ehadin min rusülih ve kalü semi'na ve eda'na ğufraneke Rabbena ve ileykel masir.

La yükellifüllahü nefsen illa vüs'a ha leha ma kesebet ve aleyha mektesebet Rabbena la tuahızna innesina ev ahda'na.

Rabbena vela tahmil aleyna isran kema hameltehü alellezine min kablina

Rabbena ve la tuhammilna ma la da katelena bih. Va'fü anna vağfirlena verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin.


amenerresulü anlamı,
Peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti müminler de (iman ettiler) Her biri 'a meleklerine kitaplarına peygamberlerine iman ettiler. '''ın peygamberlerinden hiç biri arasında ayırım yapmayız. İşittik itaat ettik. Ey Rabbimiz affına sığındık! Dönüş sanadır!'' dediler. her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Herkesin kazandığı (hayır) kendine yapacağı (şer) de kendinedir. Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme! Bizi affet! Bizi bağışla! Bize acı! Sen bizim mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et!

 

(İsra 80)

Bismillahirrahmanir rahim

"Ve kul rabbi edhılnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhrece sıdkın vec’al lî min ledunke sultânen nasîrâ" (İsra 80)
 

 Bismillahirrahmanir rahim

De ki: «Rabbim, gireceğim yere doğrulukla girmemi sağla, çıkacağım yerden de doğrululukla çıkmamı nasip et ve benim için kendi katından yardım edici bir kuvvet ver.

Hz Adem (as) ın duası

 Subhâneke, lâ ilâhe illâ ente, amiltu sûen ve zalemtu nefsî, fe­tub aleyye, inneke ente-t tevvab-ur rahîm

Aynaya bakıldığında okunuacak dua

(3 tekbir ve sonra) Allahumme kemâ hassente halkî fe hassin hulkî

Dehşete düşürecek bir şey görüldüğünde okunacak dua

Allahumme bi-hakkı Muhammed’in ve Âl-i Muham-med’in illâ ferrecte annî

(Cima öncesi)

Bismillahi, Allahumme cennibne’ş-Şeytâne ve cennib’iş-Şey-tâne ma rezaktenî

Yemek, sofra duası: "Elhamdülillâhillezî et'amenâ ve sekânâ ve cealenâ minel müslimîn"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YASİN SURESİ
 

Bismillahirrahmanirrahim

(1) Yâsin

(2) velkur'ânilhakim

(3) inneke leminelmürseline (4) alâ siratin müstekiym

(5) tenziylel aziyzirrahiym (6) litünzire kavmen mâ ünzire abâühüm fehüm gafilûn

(7) lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm la yü'minun

(8) inna cealnâ fiy a'nakihim aglâlen fehiye ilel'ezkani fehüm mukmehun

(9) ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden feagseynahüm fehüm lâ yübsirun

(10) ve sevaün aleyhim eenzertehüm em lem tünzirhüm lâ yü'minun

(11) innema tünzirü menittebe azzikre ve hasiyer rahmane bilgayb febessirhü bimagfiretin ve ecrin keriym (12) inna nahnü nuhyilmevta ve nektübü ma kaddemu ve asarehüm ve külle sey'in ahsaynahü fiy imamin mübiyn

(13) vadrib lehüm meselen ashabel karyeh izcaehel mürselun

(14) iz erselna ileyhimüsneyni fekezzebuhüma feazzezna bisalisin fekalû inna ileyküm mürselun

(15) kalu mâ entüm illâ beserün mislüna ve mâ enzelerrahmanü min sey'in in entüm illâ tekzibun

(16) kalu rabbüna yalemü inna ileyküm lemürselun (17) ve ma aleyna illelbelagul mübiyn

(18) kalû inna tetayyerna biküm lein lem tentehu lenercümenneküm ve leyemessenneküm minna azabün eliym

(19) kalu tairüküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmün müsrifun

(20) ve cae min aksalmediyneti recülün yes'a, kale ya kavmit tebiul mürseliyne

(21) ittebiu men lâ yes’elüküm ecren vehüm mühtedun

(22) ve maliye la a'büdülleziy fetareni ve ileyhi türceun

(23) eettehizü min dunihi aliheten in yüridnir rahmanü bidurrin lâ tugni anniy sefaatühüm sey'en ve lâ yünkizune

(24) inniy izen lefiy dalâlin mübiyn

(25) inniy amentü birabbiküm fesmeun

(26) kiyledhulil cenneh, kale ya leyte kavmiy yalemune (27) bima gafere liy rabbiy ve cealeniy minel mükremiyn

(28) ve ma enzelna alâ kavmihî min badihî min cündin minessemâi ve ma künna münziliyne

(29) in kanet illâ sayhaten vahideten feiza hüm hamidun

(30) ya hasreten alel ibad ma ye'tiyhim min resulin illâ kanu bihî yestehziun

(31) elem yerev kem ehlekna kablehüm minelkuruni ennehüm ileyhim lâ yerciun (32) ve in küllün lemma cemiun ledeyna muhdarun (33) ve ayetün lehümül ardulmeyteh ahyeynaha ve ahrecna minha habben feminhü ye'külun

(34) ve cealna fiyha cennatin min nehiylin ve a'nabin ve feccerna fiyha mineluyuni

(35) liye'külu min semerihî ve ma amilethü eydiyhim efelâ yeskürune

(36) sübhanelleziy halekal ezvace külleha mimma tünbitül ardu ve min enfüsihim ve mimma lâ yalemun

(37) ve ayetün lehümülleyl neslehu minhünnehare feizahüm muzlimune

(38) vessemsü tecriy limüstekarrin leha zalike takdiyrül aziyzil aliym

(39) velkamere kaddernahü menazile hatta a'dekel urcunil kadiym

(40) lessemsü yenbegiy leha en tüdrikel kamere ve lelleylü sabikun nehar ve küllün fiy felekin yesbehun (41) ve ayetün lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fiyl fülkil meshuni

(42) ve halakna lehüm min mislihî ma yerkebun

(43) ve in nese' nugrikhüm felâ sariyha lehüm ve lâ hüm yünkazune

(44) illâ rahmeten minna ve metaan ilâ hiyn

(45) ve iza kiyle lehümütteku ma beyne eydiyküm ve ma halfeküm lealleküm türhamune

(46) ve ma te'tiyhim min ayetin min ayati rabbihim illâ kanu anha mu'ridiyn (47) ve iza kiyle lehüm enfiku mimma rezekakümullahü, kalelleziyne keferu, lilleziyne amenû enutimü men lev yesaullahü at'ameh, in entüm illâ fiy dalâlin mübiyn

(48) ve yekûlûne meta hazalva'dü in küntüm sadikiyn

(49) ma yenzurune illâ sayhaten vahideten te’huzühüm ve hüm yehissimun

(50) felâ yestetiyune tavsiyeten ve la ilâ ehlihim yerciun (51) ve nüfiha fiyssuri feizâhüm minel'ecdasi ilâ rabbihim yensilun

(52) kalu ya veylena men beasena min merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekalmürselun

(53) in kanet illâ sayhaten vahideten feizahüm cemiyun ledeyna muhdarun (54) felyevme lâ tuzlemü nefsün sey'en ve lâ tüczevne illâ ma küntüm ta'melun

(55) inne ashabel cennetil yevme fiy sügulin fâkihun

(56) hüm ve ezvacühüm fiy zilâlin alel'erâiki müttekiun (57) lehüm fiyha fâkihetün ve lehüm ma yeddeun

(58) selâmün kavlen min rabbin rahiym (59) vemtazul yevme eyyühel mücrimun (60) elem ahad ileyküm ya beniy ademe en lâ ta'büdüs seytan innehu leküm adüvvün mübiynün

(61) ve enibüduniy, haza siratun müstekiym (62) ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kilun

(63) hazihî cehennemülletiy küntüm tuadun

(64) islevhel yevme bima küntüm tekfürûn

(65) elyevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydiyhim ve teshedü ercülühüm bimâ kânu yeksibûn

(66) velev nesâu letamesna alâ ayünihim festebekussirata feenna yübsirun

(67) velev nesaü lemesahnahüm alâ mekanetihim femestetau mudiyyen ve lâ yerciun

(68) ve men nüammirhü nünekkishü fiylhalk, efelâ ya'kilun

(69) ve ma allemnahüs si're ve ma yenbegiy leh, in hüve illâ zikrün ve kur'ânün mübiyn

(70) liyünzire men kane hayyen ve yehik kalkavlü alelkafiriyne

(71) evelem yerev enna halakna lehüm mimma amilet eydiyna enamen fehüm leha mâlikun

(72) ve zellelnaha lehüm feminha rekubühüm ve minha ye'külun

(73) ve lehüm fiyha men'afiu ve mesarib efelâ yeskürune (74) vettehazu min dunillâhi âliheten leallehüm yünsarun

(75) lâ yestetiyune nasrehüm ve hüm lehüm cündün muhdarun

(76) felâyahzünke kavlühüm, innâ na’lemü ma yüsirrune ve ma yulinun (77) evelem yerel'insanü enna halaknahü min nutfetin feiza hüve hasiymün mübiyn

(78) ve darebe lena meselen ve nesiye halkah kale men yuhyiylizame ve hiye remiym

(79) kul yuhyiyhelleziy enseeha evvele merreh ve hüve bikülli halkin aliymün (80) elleziy ceale leküm mines seceril'ahdari naren feiza entüm minhü tukidûn (81) eveleyselleziy halekassemavati vel'arda, bikâdirin alâ en yahlüka mislehüm, belâ ve hüvel hallâkul aliym

(82) innema emrühû iza erade sey’en, en yekule lehu kün, feyekun

(83) fesübhanelleziy biyedihî melekûtü külli sey'in ve ileyhi türceûn.


TEBAREKE
 Bismi’llâh’ir-Rahmân’ir-Rahîm

(1) Tebârekelleziy biyedihil mülkü ve hüve alâ külli sey’in kadiyrün

(2) elleziy halekal mevte vel hayate liyeblüveküm eyyüküm ahsenü amela ve hüvel aziyzül gafur

(3) elleziy haleka seba semavatin tibakan ma tera fiy halkir rahmani min tefavüt ferciil basare hel tera min füturin

(4) sümmerciil basare kerreteyni yenkalib ileykel besarü hasien ve hüve hasiyr

(5) ve lekad zeyyennes semaed dünya bimesabiyha ve cealnaha rücûmen lisseyatiyni ve a’tedna lehüm azâbes seiyr

(6) ve lilleziyne keferu birabbihim azabü cehenneme ve bi’selmasiyr (7) izâ ülku fiyha semiu leha sehiykan ve hiye tefurü

(8) tekadü temeyyezü minelgayzi küllema ülkiye fiyha fevcün seelehüm hazenetüha elem ye’tiküm neziyr

(9) kalu belâ kad câena neziyrün fekezzebna ve kulna ma nezzelellahü min sey’in in entüm illâ fiy dalâlin kebiyr

(10) ve kalu lev künna nesmeu ev na’kilü ma künna fiy ashabis seiyr

(11) fa’terefu bizenbihim fesuhkan liashabis seiyr (12) innelleziyne yahsevne rabbehüm bilgaybi lehüm magfiretün ve ecrün kebiyr. (13) ve esirru kavleküm evicheru bihî innehu aliymün bizatissudur

(14) elâ yalemü men halâk ve hüvel latiyfül habiyr

(15) hüvelleziy ceâle lekümül’arda zelûlen femsu fiy menâkibiha ve külu min rizkihî ve ileyhinnüsur

(16) eemintüm men fiyssemâi en yahsife bikümül’arda feizâ hiye temur

(17) em emintüm men fiyssemâi en yürsile aleyküm hasiba feseta’lemune keyfe neziyr (18) ve lekad kezzebelleziyne min kablihim fekeyfe kâne nekiyr

(19) evelem yerev ilettayri fevkahüm saffatin ve yakbidne ma yümsikühünne iller rahmân innehu bikülli sey’in basiyr

(20) emmen hâzelleziy hüve cündün lekum yansurukum min dunir rahmân inilkâfirune illâ fiy gurur (21) emmen hâzelleziy yerzükuküm in emseke rizkah bel leccû fiy utüvvin ve nüfur

(22) efemen yemsiy mükibben alâ vechihi ehda emmen yemsiy seviyyen alâ siratin müstekiym

(23) kul hüveleziy enseeküm ve ceale lekümüssem’a vel’ebsâre vel’ef’ideh kaliylen ma teskürun

(24) kul hüvelleziy zereeküm fiyl’ardi ve ileyhi tuhserûn (25) ve yekûlune meta hazelvadü in küntüm sadikiyn

(26) kul innemel ilmü indallah ve innema ene neziyrün mübiyn

(27) felemma reevhü zülfeten si'yet vücuhülleziyne keferu ve kiyle hazelleziy küntüm bihî teddeun

(28) kul ereeytüm in ehlekeniyallahü ve men maiye ev rahimena femen yüciyrül kafiriyne min azabin eliym

(29) kul hüver rahmân amenna bihî ve aleyhi tevekkelnu feseta’lemune men hüve fiy dalâlin mübiyn

(30) kul ereeytüm in asbeha maüküm gavren femen ye’tiyküm bimâin meiyn (Allâh-u Rabbül Alemin)


AMME SURESİ
Bismi’llâhi’r-Rahmân’ir-Rahîm

(1) Amme yetesaelune (2) aninnebeil aziymi (3) elleziy hüm fiyhi muhtelifun (4) kellâ seya’lemune (5) sümme kellâ seya’lemun (6) elem nec’alil’arda mihaden (7) velcibale evtaden (8) ve haleknaküm ezvacen (9) ve cealna nevmeküm sübaten (10) ve cealnelleyle libasen (11) ve cealnennehare measa (12) ve beneyna fevkaküm seb’an sidaden (13) ve cealna siracen vehhaca (14) ve enzelna minelmu’sirati mâen seccaca (15) linuhrice bihî habben ve nebaten (16) ve cennatin elfafa (17) inne yevmel fasli kâne miykaten (18) yevme yünfehu fiyssûri fete’tûne efvaca (19) ve fütihatis semâü fekânet ebvaba (20) ve süyyiretil cibalü fekanet seraba (21) inne cehenneme kanet mirsaden (22) littagiyne meaba (23) lâbisiyne fiyha ahkaba (24) lâyezûkûne fiyha berden ve lâ seraben (25) illâ hamiymen ve gassaka (26) cezâen vifaka (27) innehüm kânu lâ yercûne hisaben (28) ve kezzebu biâyâtina kizzâba (29) ve külle sey’in ahsaynahü kitaba (30) fezûku felen nezideküm illâ azaba (31) inne lilmüttekiyne mefaza (32) hadâika ve a’naben (33) ve kevâibe etraben (34) ve ke’sen dihaka (35) lâ yesmeune fiyha lagven ve lâ kizzaba (36) cezâen min rabbike atâen hisaba (37) rabbis semâvâti vel’ardi ve ma beynehumerahmâni lâ yemlikûne minhü hitaba (38) yevme yekumür ruhu velmelâiketü saffa, lâ yetekellemune illâ men ezine lehü rahmânü ve kâle savaba (39) zalikel yevmülhakku femen sâettehaze ilâ rabbihî meâbâ (40) inna enzernaküm azâben kariyba yevme yenzurülmer’ü ma kaddemet yedahü ve yekülül kafirü yâleyteniy küntü türaba.

VAKIA SURESİ
Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm

(1) izâ vekâatil vâkiatü (2) leyse livak’atiha kazibeh (3) hafidatün râfiatün (4) iza rüccetil’ardu reccen (5) ve büssetilcibalü bessen (6) fekanet hebâen münbessen (7) ve küntüm ezvâcen selâseh (8) feashabül meymeneti mâ ashabül meymeneh (9) ve ashabül mes’emeti maashabül mes’emeh (10) ves sabikunes sâbikune (11) ülâikel mukarrebune (12) fiy cennatin naiym (13) sülletün minel’evveliyne (14) ve kaliylün minel’ahiriyn (15) alâ sürürin mevdûnetin (16) müttekiiyne aleyha mütekabiliyn. (17) yetufü aleyhim vildanün muhalledûne (18) biekvabin ve ebâriyka ve ke’sin min maiynin (19) lâ yusaddaune anha ve lâ yünzifune (20) ve fakihetin mimma yetehayyerune (21) ve lahmi tayrin mimma yestehune (22) ve hurün iynün (23) keemsalil lü’lüilmeknun (24) cezâen bimâ kânu yamelûn (25) lâ yesmeune fiyha lagven ve la te’siymen (26) illâ kiylen selâmen selâma (27) ve ashabül yemiyni ma ashabülyemiyn (28) fiy sidrin mahdudin (29) ve talhin mendudin (30) ve zillin memdudin (31) ve mâin meskubin (32) ve fâkihetin kesiyretin (33) lâ maktuatin ve lâ memnuatin (34) ve fürusin merfuah (35) inna ense’nahünne insâen (36) fecealnahünne ebkaren (37) uruben etraben (38) liashabilyemiyn (39) sülletün minel’evveliyne (40) ve sülletün minel’ahiriyn (41) ve ashabüssimâli mâ ashabüssimâl (42) fiy semumin ve hamiymin (43) ve zillin min yahmumin (44) lâ bâridin ve lâ keriym (45) innehüm kânu kable zâlike mütrefiyn (46) ve kanu yusirrune alelhinsil aziym (47) ve kânu yekûlune eiza mitna ve künna türaben ve izâmen einna lemebusune (48) eve abaünel’evvelun (49) kul innel’evveliyne vel’ahiriyne (50) lemecmûune ilâ miykati yevmin mâlum (51) sümme inneküm eyyühed dâalûnel mükezzibune. (52) leâkilune min seçerin min zakkûmin (53) femâliune minhel bütûne (54) fesâribune aleyhi minel hamiym (55) fesâribune sürbelhiym (56) haza nüzülühüm yevmed diyn (57) nahnü halaknaküm felevlâ tüsaddikun (58) efereeytüm ma tümnûn (59) eentüm tahlükunehu em nahnül hâlikun (60) nahnü kadderna beynekümül mevte ve ma nahnü bimesbukiyne (61) alâ en nübeddile emsaleküm ve nünsieküm fiy ma lâ talemun (62) ve lekad alimtümün nes’etel’ulâ felevlâ tezekkerûne (63) efereeytüm ma tahrüsûn (64) eentüm tezreunehu em nahnüzzariun (65) lev nesaü lecealnahü hutamen fezaltüm tefekkehun (66) inna lemugremune (67) bel nahnü mahrumun (68) efereeytümül maelleziy tesrebun (69) eentüm enzeltümuhü minelmüzni em nahnül münzilun (70) lev nesaü cealnahü ücacen felevla teskürune (71) efereeytümün narelletiy turun (72) eentüm ense’tüm secereteha em nahnülmünsiun (73) nahnü cealnaha tezkireten ve metâan lilmukviyn (74) fesebbih bismi rabbikelaziym (75) felâ uksimü bimevâkin nücumi (76) ve innehu lekasemün lev talemune aziymün (77) innehu lekur’ânün kerîymün (78) fiy kitabin meknunin (79) lâ yemessuhu illel mutahherun. (80) tenziylün min rabbil âlemiyn (81) efebihazel hadiysi entüm müdhinun (82) ve tec’âlune rizkaküm enneküm tükezzibun (83) felevlâ izâ belegatil hulkume (84) ve entüm hiyneizin tenzurûne (85) ve nahnü akrebü ileyhi minküm ve lâkin lâ tubsirun (86) felevlâ in küntüm gayre mediyniyne (87) terciuneha in küntüm sadikiyn (88) feemma in kane minel mukarrebiyne (89) ferevhun ve reyhanün ve cennetü naiym (90) ve emma inkane min ashabil yemiyni (91) feselâmün leke min ashabilyemiyn (92) ve emma in kane minel mükezzibiyned dalliyn (93) fenüzülün min hamiymin (94) ve tasliyetü cahiym (95) inne haza lehüve hakkul yakiyn (96) fessebbih bismi rabbikel aziym.1. 2. Yalanlanmasi mümkün olmayan gerçek vuku buldugunda;

3. Alçaltacak ve yükseltecektir.

4. Yer siddetle sarsildiginda;

5. Daglar paramparça oldugunda;

6. Dagilip, toz haline geldiginde;

7. Siz üç grub olacaksiniz.

8. Ashabül meymene’dir ki biri (mutlu) sagcilardir.

9. Ashabi mes’eme’dir ki digeri (mutsuz) solculardir.

10. Önde olanlarsa, (hepsini) asanlardir!..

11. Onlar, mukarreblerdir!..

12. Nimetler cennetindedirler.

13. Çogunlugu öncekilerden;

14. Bir kismi da sonrakilerden.

15. Bezenmis tahtlar üzerinde;

16. Karsi karsiya yaslanirlar.

17. Çevrelerinde hizmettedir genç civanlar;

18. Sarap dolu testilerle, kadehlerle.

19. Ne baslari agrir ne de sarhosluk çekerler.

20. Bir de begendikleri meyvelerle,

21. arzuladiklari kus etleri ikrâm olunur.

22. Güzel gözlü huriler;

23. sedefte büyümüs inci gibiler!..

24. Bunlardir çalismalarindan hâsil olan neticeler.

25. Bos ve günaha yol açan söz de isitmezler.

26. Orada duyduklari Selâmdir, selâm.

27. Ashabi yemin, ne mutlu sagcilardir onlar.

28. Agaçlar altinda,

29. Güzel ve çiçekli kat kat muzlar dallarda.

30. Yaygin gölgelerde.

31. Akar sular basinda.

32. Bol meyveler arasinda.

33. Tükenmeyen ve yasagi olmayan meyveler arasinda.

34. Yüksek tahtlar üzerindedirler.

35. Onlari yepyeni bir yapida yaratiriz.

36. (Kadinlari) bâkire kilariz.

37. Eslerine asik yasitlar yapariz.

38. Bütün bunlar, sagcilar içindir.

39. Birçogu önceki ümmetlerdendir;

40. Bir çogu da sonrakilerden.

41. Ashabi simâl, ne solculardir onlar!..

42. Zehirleyici radyasyon ve kizgin gazlar içindedirler.

43. Kara dumanli gölgeler.

44. O gölgem serindir ne de fayda verir!..

45. Onlar bunun öncesinde arzularina uygun yasamislardi.

46. O büyük günah üzere israrliydilar.

47. -Öldükten, toprak olup kemiklerimiz çürüdükten sonra yeniden mi bedenlenecegiz’ derlerdi.

48. -Geçmisteki atalarimiz da mi bedenlenecekler?..’

49. De ki, öncekiler de, sonrakiler de;

50. Mâlûm günde muayyen vakitte kesinlikle biraraya getirilecekler.

51. Sonra siz ey gerçekten sapanlar ve yalanlayanlar,

52. Zakkum agacindan yiyeceksiniz!..

53.Karinlarinizi onunla dolduracak,

54. Kizgin gazla siseceksiniz.

55. Susuz develerin suya kanip içisi gibi içip siseceksiniz.

56. Din gününde onlara inen budur iste!..

57. Biz halkettik sizi, hâlâ tasdik etmez misiniz bizi.

58. Dökmekte oldugunuz meniyi görmez misiniz?..

59. Onu yaratan biz miyiz yoksa siz mi siniz?..

60. Biz takdir ettik ölümü size, önümüze de geçilmez.

61. Sizi benzerinizle degistirmeye ve yeni bir yapiya kavusturmaya kâdiriz.

62. Ilk yaradilisinizi biliyorsunuz da, niye hâlâ düsünemiyorsunuz.

63. Ektiginizi görmüyor musunuz?..

64. Onu siz mi bitiriyorsunuz yerden biz mi?..

65. Dileseydik onu ot parçasi yapardik da, sasar kalirdiniz.

66. Dogrusu borç altina girdik;

67. Hatta mahrum kaldik, derdiniz.

68. Içtiginiz suyu görmez misiniz?..

69. Bulutlardan onu indiren siz misiniz yoksa biz mi!..

70. Dileseydik, onu aci bir su yapardik. o halde sükretseniz ya!..

71. Çaktiginiz atesi görmez misiniz?..

72. Onun agacini meydana getiren siz misiniz biz mi?..

73. Biz onu (görenlere) ibret ve çöldeki yolculara rahmet kildik.

74. Öyle ise artik yüce rabbini tesbih et.

75. Yildizlarin yeraldigi yapiya yemin ederim ki.

76. Bilseniz bu yemini, ne kadar muazzamdir!..

77. Kesinlikle Kur’ân-i Kerîm’dir O,

78. korunmus ve muhafaza altindadir.

79. Arinmamislar O’na dokunmasinlar!.

80. O, âlemlerin rabbi tarafindan inzâl olmustur.

81. Siz bu sözü mü inkâr ediyorsunuz?..

82. Rizkinizi verene sükrünüz, yalanlamaniz midir?..

83. Can bogaza gelince;

84. O zaman bakar durursunuz!..

85. Biz ona sizden çok yakinizdir ama görmezsiniz.

86. Yaptiginizin neticesini görmeyi inkâr ediyorsaniz;

87. Bu sözünüz dogru ise, geri döndürsenize o cani!..

88. Eger mukarreblerden ise,

89. onun için, rahmet, bereket ve nimet cenneti vardir.

90. Eger, sagcilardan ise;

91. selâm sana sagcilardan, (denecek).

92. Yalanlayan, gerçekten sapanlardansa.

93. Hamiym’den içirilir;

94. Cehenneme atilir!..

95. Iste bunlar bizatihi yasanacak gerçektir!..

96. Azîm Rabbini tesbih et öyle ise.

Bilgi:

Hazreti Rasûlullah aleyhi’s-selâm bu sûreyle alâkali olarak söyle buyurmustur:

-Her gece Sûre-i Vakia’yi okuyan kisiye ebediyyen fakirlik isabet etmez.’

Eskiden pek çok kimse aksam ile yatsi arasinda, Yâsîn, Feth, Vakia, Tebareke ve Amme okumayi âdet edinmisti. Bunun o kadar çok faydasi vardir ki benim bunlari anlatmam aslâ mümkün degildir.

Dileriz ki, bir yarim saatinizi aksamlari bu dört sûreyi okumaya ayirasiniz. Günün kendinize harcadiginiz 24 saatinden bir yarim saatiyle, ölümötesi yasama hazirlik yapasiniz, ruhaniyetinizi güçlendiresiniz. Allâh, hepimize bunu kolaylastira.
Âmener Rasulu
Okunusu:

Amener resûlü bimâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih; lâ nuferriku beyne ahadin min rusulih. Ve kâlu, semi’na ve etâ’na, gufraneke rabbena ve ileykel masiyr.

Lâ yukellifullahu nefsen illâ vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena lâ tuahizna innesiyna ev ahta’na. Rabbena ve lâ tahmil aleyna isran kemâ hameltehu alelleziyne min kablina. Rabbenâ ve lâ tuhammilna ma lâ tâkatelena bih. Va’fuanna, vagfirlena, verhamna. Ente mevlâna, fansurna alel kavmil kâfiriyn.
Anlami:

Rasûl, rabbinden kendisine inzâl olana iman etti. Hepsi de (mü’minlerin), iman ettiler Allâh ile, Allâh’a; meleklerine; kitaplarina; resûllerine. Rasûllerim arasinda fark görmediler; isittik ve itâat ettik, magfiretini isteriz rabbimiz, dönüsümüz sanadir dediler.

Allâh kimseye teklif etmez kapasitesi disindakini. Yaptiginizin kazanci da sizedir, kaybi da!.. Rabbimiz, unutursak veya hataya düsersek bizi bundan mesûl tutma. Rabbimiz, bizden evvelkilere yüklemis oldugun agir yükleri bize yükleme. Rabbimiz güç yetiremiyecegimiz görevlerle görevlendirme. Bizleri affeyle, bagisla, merhamet buyur. Bizim mevlâmizsin, gerçegi örtenlere karsi bize zafer ihsan et!..
Bilgi:

Hazreti Ali ve Hazreti Ömer’den gelen bir rivayette söyle buyrulmustur:

-Akilli bir insanin bu âyetleri okumadan uyumasi asla mümkün olmaz’

Müslim ve Tirmizî isimli hadîs kitablarinda mevcuttur ki; Hazreti Resûl aleyhi’s-selâm söyle buyurmustur:

-Allahu Teâlâ sûre-i Bakara’yi iki âyetle sona erdirdi ki, bunlari Ars’in altindaki hazinesinden ihsan buyurdu. Bunlari ögreniniz, kadinlariniza, çocuklariniza ögretiniz. Hem Kur’ândir, hem namazda okunur, hem de duadir.’ 

 


 

TREN NEDİR?